การประชุมวิชาการ
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2020 (PST 2020)
ชื่อการประชุม International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2020 (PST 2020)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-002-05-2563
สถานที่จัดการประชุม อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ห้อง 1-801 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี
วันที่จัดการประชุม 19 -20 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 150 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย 120 คน และต่างประเทศ 30 คน (อินเดีย, จีน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เมียนมาร์ และ ฟิลิปปินส์)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ “วิชาชีพเภสัชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุง และการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ การปรุงยา การจ่ายยา การขายยา และการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับยา การให้คําแนะนําปรึกษาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา รวมทั้งการดําเนินการหรือร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการค้นหา ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา”
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงการพัฒนาความเข้มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ โดยเฉพาะเภสัชกรรมอุตสาหการและเภสัชกรรมสมุนไพร ในการนี้ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) และ International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) (Thailand) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2020 (PST 2020) หัวข้อ “Innovations in Pharmaceutical Sciences” ในวันที่ 19-20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่โรงแรมได้ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ โดยใช้ WebEx Meeting

องค์กรเจ้าภาพหลัก
1. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3. สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (Thai Industrial Pharmacist Association – TIPA)
องค์กรเจ้าภาพร่วม
1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) Thailand Affiliate
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Thailand Center of Excellence for Life Sciences - TCELS)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการและเภสัชกรรมสมุนไพร
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์งานวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชกรรมอุตสาหการและเภสัชกรรมสมุนไพร

คำสำคัญ
PST2020, 3D Printing of Medicines, Drug Delivery Systems, Freeze Drying