การประชุมวิชาการ
(Online) รับมือกรดไหลย้อน ยุคโควิค-19
ชื่อการประชุม (Online) รับมือกรดไหลย้อน ยุคโควิค-19
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-008-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสดจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่จัดการประชุม 05 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคกรดไหลย้อน เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ประชาชนก็ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการสำรวจโดยกรมสุขภาพจิตพบว่าประชาชน 51.58% มีความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งเมื่อเกิดความเครียด กระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือหลอดอาหารจะทำงานได้น้อยลง และหลั่งกรดออกมามากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อยมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดจากอาการแสบร้อนกลางอก จุกแน่นหน้าอก ผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นที่ประสบปัญหากรดไกลย้อยจากความเครียด จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่าง ๆ
คำสำคัญ
GERD, Heartburn, Acid Pocket, Alginate, Reflux suppressants
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th