การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการด้วยการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง Pharmacist’s role during COVID 19 : sharing experience and discussion
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้วยการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง Pharmacist’s role during COVID 19 : sharing experience and discussion
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-018-05-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 13 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Coronavirus disease of 2019 (COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เป็นสาเหตุหลักของโรคปอดอักเสบโดยมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรง สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางการสัมผัส ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย พบผู้ป่วยรายแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตามโรคนี้ถือเป็นโรคระบาดอุบัติใหม่ สำหรับแนวทางการรักษาโดยเฉพาะยาที่ใช้ในการรักษายังมีข้อมูลจำกัด เภสัชกรถือเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถทำให้เกิดความเหมาะสมในการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การบริบาลทางเภสัชกรรมคือกระบวนการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยให้มีความเหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาจากการใช้ยา เพื่อให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการหรือหายจากการเป็นโรค ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาการของการติดเชื้อ
- เพื่อให้ความรู้ในการจัดหาทั้งชนิดและจำนวนยาให้เพียงพอในการรักษา
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือพัฒนาแนวทางในการใช้ยา หรือการให้บริการข้อมูลทางยาแก่บุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือพัฒนาแนวทางในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ COVID-19
- เพื่อการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย