การประชุมวิชาการ
(Online) What you don’t know you don’t know about Hormonal Pills
ชื่อการประชุม (Online) What you don’t know you don’t know about Hormonal Pills
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-007-06-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 07 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน การดูแลผู้ป่วยในร้านขายยาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ปัจจุบันการใช้ยาคุมกำเนิดมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมและปัจจัยต่างๆในการวางแผนครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไป และยังถูกนำมาใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การปรับฮอร์โมน หรือรักษาสิว
ความรู้เกี่ยบกับฮอร์โมน และยาคุม มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด และเป็นหัวข้อที่มีความเข้าใจผิดและไม่มั่นใจในการเลือกจ่ายยาสำหรับเภสัชกรจำนวนมาก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาและวิจัยของฮอร์โมน การวิเคราะห์ผู้ป่วย และการเลือกใช้ให้เหมาะสม ให้กับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานร้านขายยา และเภสัชกรทั่วไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจวิวัฒนาการของฮอร์โมน
2 เพื่อให้ผ้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการเลือกใช้ยาคุมได้อย่างถุกต้องเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮอร์โมน และยาคุม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับผู้ป่วย หรือผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยา
คำสำคัญ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้แนวคิดไปปรับใช้และต่อยอดในการให้บริการในร้านขายยาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีซึ่งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th