การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in the Fighting Against COVID-19
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in the Fighting Against COVID-19
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-022-05-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 01 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรที่สนใจ ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 2.คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
"เภสัชกร" ถือเป็นหนึ่งในบุคลากรสำคัญทางการแพทย์ที่มีบทบาทในการสู้วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการเป็นด่านแรกในการให้คำปรึกษาประชาชนด้านการดูแลสุขภาพตัวเองและช่วยคัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ยาที่มีรายงานใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เป็นยาต้านไวรัสเอดส์ (Lopinavir ผสม Rotronavir) ใช้ร่วมกับยาต้านไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้ยาต้านไข้มาลาเรียและรายงานการใช้ยา Remdesivir ที่พบว่าใช้ได้ผลในห้องทดลองและสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อ SARS และ MERS แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีการวิจัยที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ว่ายาเหล่านี้มีประสิทธิผลการรักษาในคน การทำความเข้าใจแผนการรักษา เคมียาและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่เภสัชกรต้องติดตามความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้และสามารถพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจที่เป็นปัจจุบันของประสิทธิผลการรักษาของยาในคน การทำความเข้าใจแผนการรักษา เคมียา และการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษต่าง ๆ
คำสำคัญ
Pharmacotherapy in the Fighting Against COVID-19
วิธีสมัครการประชุม
1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th จากนั้นทำการสมัครสมาชิก 2. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ให้ Login เลือกรายการงานประชุมที่สนใจสมัครเข้าร่วม จากนั้นคลิกสมัคร 3. เมื่อสมัครแล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าสมัครและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินในระบบของท่าน 4. จากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันการสมัคร เป็นอันเสร็จสิ้น