การประชุมวิชาการ
Current Pharmacotherapy in Hypertension and Diabetes mellitus
ชื่อการประชุม Current Pharmacotherapy in Hypertension and Diabetes mellitus
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-020-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่จัดการประชุม 27 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลราชบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรของเขตสุขภาพที่5และเภสัชกรภาคเอกชน จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความดันโลหิตสูงและเบาหวานจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญเนื่องจากถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สถานการณ์ความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การเกิดความดันโลหิตสูงและเบาหวานมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเสี่ยงที่มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย และนำไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนที่สำคัญซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่อาจยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการรักษาต่อเนื่อง เภสัชกรในทีมสหวิชาชีพมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในการใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสมเหตุสมผล รวมทั้งเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานร้านยา ดังนั้นเภสัชกรต้องมีองค์ความรู้เรื่องโรค ยา และแนวทางการดูแลผู้ป่วย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการให้ความรู้เรื่องยา การดูแลผู้ป่วยและนำไปพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามยุทธศาสตร์ระยะ20ปีของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้เรื่องแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่จะนำไปดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ใช้ยาตามแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาความรู้เรื่องหลักการใช้ยาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่
จะนำไปดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยและใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
คำสำคัญ
Hypertension, Diabetes mellitus
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อคุณสุดารัตน์ พรานพนัส เลขานุการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี เบอร์ติดต่อ 080 245 4625