การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้นเรื่อง “การส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล” ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้นเรื่อง “การส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล” ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-018-05-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพรพิจิตร ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร
วันที่จัดการประชุม 07 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเบาหวาน/ศูนย์สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship program) ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เลื่อนจัดงานประชุมวิชาการ ไปเป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สอบถามข้อมูลได้ที่ พญ.นงลักษณ์ บุตรดี Nonglak_b@hotmail.com ภก.ไพโรจน์ โจวตระกูล 056-611355 ต่อ 3818