การประชุมวิชาการ
Hospital Formulary Drug Selection 2020
ชื่อการประชุม Hospital Formulary Drug Selection 2020
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-006-04-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม ชั้น21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
วันที่จัดการประชุม 21 เมษายน 2563
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบุคคลากรอื่นๆ ที่สนใจ จำนวน 20 ท่าน (ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดทำข้อมูลของยาที่จะเพิ่มเข้าหรือตัดออกจากเภสัชตำรับของโรงพยาบาล ซึ่งมีพื้นฐานจากการประเมินความถูกต้องของเอกสารทางยา ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยข้อบ่งใช้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริการับรอง แฟ้มข้อมูลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยา รวมทั้งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาและการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาที่เสนอเข้า เป็นหนึ่งในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรโรงพยาบาล (มาตรฐานที่ 2 การบริการเภสัชสนเทศและการให้การศึกษาด้านยา; Drug information and education) เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการช่วยควบคุมรายการยาในเภสัชตำรับของโรงพยาบาล (Hospital Formulary) ให้มีความเหมาะสม ในฐานะคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการหลัก ได้แก่ คณะกรรมการเภสัชกรรมการบำบัดและการใช้โลหิตของโรงพยาบาล (Pharmacy Therapeutics and Transfusion Committee; PT&T)
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มียาหลายชนิดจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งยาต้นแบบ (Original Drugs) ที่มีราคาแพง และยาสามัญ (Generic Drugs) รวมถึงทำให้เภสัชกรโรงพยาบาลประสบปัญหายุ่งยากในการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ผู้สั่งใช้ยา พยาบาล และผู้ป่วยได้รับความมั่นใจได้ว่า ยามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการรักษาและมีมาตรการการป้องกันและติดตามผลไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
ฝ่ายเภสัชกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นปัจจุบันในเรื่องเกณฑ์การพิจารณายาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาล เอกสารประกอบการพิจารณายาเข้าโรงพยาบาลที่ควรขอจากบริษัท ส่วนประกอบที่ต้องมีในการจัดทำ Drug monograph และทักษะการประเมินวรรณกรรม เพื่อให้เภสัชกรสามารถเข้าใจในหลักการเบื้องต้น และสามารถการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดทำ เผยแพร่และบริการข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นกลาง สอดคล้องกับการดำเนินการตามบทบาทในคณะกรรมการหลักได้ นอกจากนี้ยังเป็นแผนพัฒนาในระยะยาวในการการจัดทำ Drug monograph component ที่จำเป็น กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัดและการใช้เลือดของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในการจัดทำข้อมูลยาและคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลยาได้แก่ Original Drugs, Generic Drugs, Pharmaceutical equivalence, Bioequivalent, Biosimilar, Product Interchangeability Equivalence evidence, การขึ้นทะเบียนตํารับยาสามัญ (Generic Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION, Specification, Certificate of Analysis
2. สามารถค้นหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็นและเลือกใช้ในการจัดทำข้อมูลยา เพื่อนำเสนอใน PT & T ได้
3. สามารถจัดทำข้อมูลยา, การใช้ Matrix เพื่อนำเสนอเข้าเภสัชตำรับ โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้องและเป็นกลาง
คำสำคัญ
Hospital Formulary Drug Selection 2020
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งผ่านผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ภก.นิรชร คูชลธารา ฝ่ายเภสัชกรรม โทร. 0-2011-4980, 0817991421 e-mail: nirachorn@bumrungrad.com