การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-014-05-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 15 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงและประชาชนมีสุขภาวะที่ดีนั้น คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมี ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญของมนุษยชาติในอนาคตที่จะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาด้านการให้บริการสุขภาพ นอกจากนี้มีการรายงานว่าปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เกิดจาก “สภาวะแวดล้อม” และ “พฤติกรรมบุคคล” ดังนั้นสิ่งที่จะสามารถช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ นอกจากสภาวะแวดล้อมแล้ว คือการปรับพฤติกรรมบุคคล ซึ่งจะสามารถทำได้ หากประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งนโยบายความรอบรู้ด้านสุขภาพนี้ยังสอดคล้องกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เน้นการพัฒนาในประเด็น ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ อีกด้วย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้จึงมีความต้องการที่จะจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เน้นการสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนในการดูแลตนเองและครอบครัว โดยครั้งนี้จะจัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์” ทั้งนี้เนื่องจากการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์เป็นการแพทย์ทางเลือกที่มีอายุกว่า 200 ปี เป็นที่นิยมในแถบทวีปยุโรป อเมริกาใต้และเอเชียใต้ และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นศาสตร์ที่ได้มีผู้นิยมใช้กันมากทั่วโลก การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ด้านการรักษาด้วยการแพทย์โฮมีโอพาธีย์เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางแพทย์และประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ในการดูแลสุขภาพพื้นฐานของตนเองและครอบครัว
2.เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธาณสุขได้นำการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์ไปใช้ในการดูแลรักษาโรคเฉียบพลันเบื้องต้น บาดแผลเรื้อรังและกระดูกหักในกลุ่มผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
การแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์