การประชุมวิชาการ
โครงการบูรณาการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลและการจัดการติดเชื้อดื้อยาจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อการประชุม โครงการบูรณาการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลและการจัดการติดเชื้อดื้อยาจังหวัดศรีสะเกษ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-013-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่จัดการประชุม 09 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลการทางการแพทย๋
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เป็นแผนพัมนาระบบบริการสุขภาพ และเป็นเรื่องหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ยาเกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยและการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง ซึ่งการดำเนินงานในจังหวัดศรีสะเกษ เน้นการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการการใช้ยาสมเหตุสมผลจังหวัดศรีสะเกษ มีการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ มีการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล พบว่า โรงพยาบาลที่ผ่านขั้น 1 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านขั้น 2 คิดเป็นร้อยละ 45.45 และผ่านขั้น 3 คิดเป็นร้อยละ 22.72 และการจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลระดับ A,M1 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มี 2 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ซึ่งผลการดำเนินงาน ผ่านการประเมินระดับ I์ntermediate ทั้ง 2 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 โดยตัวชี้วัด ที่เป็นปัณหาพบว่า เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ(FTW)(7/22แห่ง)คิดเป็นร้อยละ 31.81 และการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(URI) (6/22แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 27.27 ซึ่งเป็นปัณหาทำให้การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาในโรงพยาบาลไม่ผ่านการประเมินขั้น 2 โดยสาเหตุส่วนใหญ่ผู้สั่งใช้ยังไม่มั่นใจผลการรักษาถ้าไม่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ(FTW)จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงประชาชนสามารถได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาแบะสามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสุนนให้เพิ่มความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการโครงการโครงการบูรณาการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลและการจัดการติดเชื้อดื้อยาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีองค์ความรู้และสามารถใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล สนับสนุนให้มีการคัดเลือกยาและจัดซื้อยาที่มีคุณภาพและปลอดภัยภายใต้การดำเนินงานคณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัดศรีสะเกษรวมถึงให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยาและมีความรู้ในการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายการใช้ยาสมเหตุผลมีความรู้ในการใช้ยาที่เหมาะสม
2. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังปัณหาที่เกิดจากการใช้ยาในจังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดซื้อยาและคัดเลือกยาที่มีคุณภาพ
คำสำคัญ
การใช้ยาสมเหตุผล