การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพื้นฐานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพื้นฐานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-017-03-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 03 -05 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 40 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามที่ คุณภคพร โทร. 02-218-8454