การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลและชุมชน
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลและชุมชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-004-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมจินดารันต์ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมมีพรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดพิจิตร ,ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,บุคลากรทางการแพทย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกำหนดให้การแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาและการใช้ยาสมเหตุผลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา อีกทั้ง ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนรองรับนโยบายเร่งรัด (PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU in community) และให้มีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายด้านยาและลดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสม
ดั้งนั้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และฟื้นฟูความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงจัดโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนรองรับนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลเป็นไปตามเป้าหมาย
3.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้
คำสำคัญ
การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและชุมชน
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรมน สกุลวิวรรธน์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0354 ต่อ 106 หรือ 120