การประชุมวิชาการ
Pharmacy research boost UP seminar
ชื่อการประชุม Pharmacy research boost UP seminar
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-002-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่จัดการประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์คณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อให้เกิดผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม ให้ความรู้ เทคนิคการการทำวิจัย และกระตุ้นการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือสายงาน ที่สูงขึ้นของคณาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจ จึงได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “Pharmacy research boost UP seminar” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย เพิ่มพูนทักษะในการเขียนร่างต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อเรียนรู้เทคนิคการขอตำแหน่งทาง วิชาการ หรือสายงาน ที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2. เพื่อส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือสายงาน ที่สูงขึ้นของคณาจารย์ ผู้สนใจ
3. เพื่อสนองตัวชี้วัดในโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
Research, วิจัย, manuscript, การขอตำแหน่ง