การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-005-04-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกัญญลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 25 เมษายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
“เภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยาม” ได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2472 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชน มิให้ถูกหลอกลวง หรือแอบอ้างในการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อของสมาคม เป็น “เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2491 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 91 ปี ที่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนของวิชาชีพเภสัชกรรมในการยืนหยัดต่อสู้อย่างเข้มแข็ง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และเภสัชกรรมสมาคมฯได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นผู้แทนวิชาชีพเภสัชกรรมในองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าในระดับสากล เทียบเคียงอนารยะประเทศ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมเป็นประจำทุกปีเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของสมาคมฯ ที่มุ่งเน้นวิชาการส่งเสริมความรู้ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเภสัชกรรมสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาแก่สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสำหรับปีนี้จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางของระบบสุขภาพทั้ง 3 กองทุน”
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อรับทราบถึงนโยบายหลัก และทิศทางของระบบสุขภาพของไทย และเพื่อให้สมาชิกและเภสัชกรที่สนใจรับทราบผลงานของเภสัชกรรมสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา

ผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้และประโยชน์ดังต่อไปนี้
• ทราบแนวทางนโยบายของระบบหลักประกันสุขภาพทั้งสามระบบอันประกอบด้วย (1) ระบบประกันสังคม (2) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ (3) ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
• รับทราบแนวทางการจัดการงบประมาณและการเพิ่มสวัสดิการวินิจฉัยการป้องกันและการรักษาพยาบาลของแต่ละกองทุน
• ทราบความคืบหน้าของนโยบายลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
• รับทราบสถานการณ์การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ และการนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ
“ปลดล็อค! ยกเลิก ใบกระท่อม จากยาเสพติดให้โทษ: สิ่งที่เภสัชกร ควรรู้และเตรียมพร้อม”
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.pat.or.th