การประชุมวิชาการ
โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 “International Health Science Conference”
ชื่อการประชุม โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 “International Health Science Conference”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-003-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้อง 2003 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 16 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทันตแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีการประชุมคณบดีศูนย์สุขศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 และเนื่องจากความรู้ทางสุขศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ามากขึ้นในแต่ละสาขาวิชาอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางสุขศาสตร์จึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันยุค ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานและรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ศูนย์สุขศาสตร์ ได้ร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ที่ก้าวล้ำ ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อบุลาการทางการแพทย์ นักศึกษา คณาจารย์ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสุขศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานา
ชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ทางการแพทย์ให้อาจารย์ นักศึกษา แพทย์และผู้สนใจได้รับทราบ รวมทั้งวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก
4. เพื่อบูรณาการวิชาการทางด้านสุขศาสตร์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง http://www.med.tu.ac.th/ihsc2020/#/