การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบยาและการบริการต่อเนื่องเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง” ระยะที่ 2(ภายใต้นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบัน ข.ย.1)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบยาและการบริการต่อเนื่องเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง” ระยะที่ 2(ภายใต้นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบัน ข.ย.1)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-017-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 07 -08 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. เป็นเภสัชกร ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2. เป็นเภสัชกรประจำร้านขายยาโดยร้านขายยาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลสวนปรุงได้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร้านยาคุณภาพจัดสร้างเป็นเครือข่ายนำร่องให้บริการด้านยาแก่ผู้ป่วยจิตเวชลงสู่ชุมชนโดยผ่านร้านยา โดยเภสัชกรร้านยาที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจิตเวช ให้สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการได้รับการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยจากร้านยาใกล้บ้าน ทั้งนี้ร้านยาและผู้ป่วยที่เข้าโครงการจะได้รับการกำกับติดตามจากโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาจิตเวชอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ในระยะแรกที่เริ่มโครงการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562มีร้านขายยาเข้าร่วมโครงการด้วยทั้งหมด 4 ร้าน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้านยาฟาร์ม่าเฮ้ลธ์แคร์ร้านละเอียดเภสัช และศูนย์ยาสี่แยกข่วงสิงห์ มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน รับยาจริงที่ร้านยาแล้วทั้งหมด 34 ครั้งซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบัน ข.ย.1ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมจ่ายในอัตรา 70.- บาทต่อใบสั่งจ่ายยาผู้ป่วยนอก และค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลแบบเหมาจ่ายในอัตรา 33,000.- บาทต่อร้านยา 1 แห่ง ต่อปี ซึ่งจากการดำเนินการมาของโรงพยาบาลสวนปรุง พบว่า ร้านยาที่เข้าร่วมยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ของผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการที่ร้านยา ดังนั้นทางโรงพยาบาลสวนปรุง จึงมีความจำเป็นที่จะขยายจำนวนร้านยาทั่วเขตจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องการไปรับยาที่ร้านขายยา และทำการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและยาจิตเวชสำหรับเภสัชกรร้านยา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยในการรักษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายจำนวนร้านยาให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องการไปรับยาที่ร้านขายยา
2. เพื่อเสริมสร้างบทบาทการบริบาลทางเภสัชกรรมให้แก่เภสัชกรร้านขายยา โดยเฉพาะการคัดกรอง ติดตามอาการข้างเคียง ติดตามความร่วมมือในการใช้ยา และจัดการได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบยาและการบริการต่อเนื่องเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง” ระยะที่ 1
คำสำคัญ