การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2563 31st TASP Annual Scientific Meeting 2020 เรื่อง “PREVENTION OF PAIN”
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2563 31st TASP Annual Scientific Meeting 2020 เรื่อง “PREVENTION OF PAIN”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-016-05-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 26 -27 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย (Thai Association for The Study of Pain)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ผู้เกี่ยวข้องและสนใจในการรักษาผู้ป่วยที่มีความปวดทุกสาขา,พยาบาลผู้เกี่ยวข้องในการบำบัดรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีความปวด,ทันตแพทย์,เภสัชกร,บุคลากรทา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ และปัจจุบันความปวดจัดเป็นสัญญาณชีพที่ 5 (the fifth vital sign) ซึ่งต้องได้รับการประเมินติดตามและบำบัดอย่างถูกต้อง เหมาะสม พบว่าอาการปวดที่ไม่ได้รับการบำบัดอาจทำให้เกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือคุณภาพการนอนหลับลดลงซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งทำให้การรักษาโรคทางกายที่เกิดร่วมได้ผลน้อยลง เนื่องจากการรักษาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ดังนั้นสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาและผู้สนใจในเรื่องของการบำบัดความปวด เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูทางวิชาการเพิ่มเติมอันจะนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความปวดในเวชปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1 มีความรู้พื้นฐาน และความรู้ที่ทันสมัยในด้านความปวดชนิดต่างๆ
2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักการและมีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ
“Pain Management in Vulnerable Patients”
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ก่อน 10 เมษายน 2563 (Early bird) 3,500 บาท 4,000 บาท หลัง 10 เมษายน 2563 4,000 บาท 4,500 บาท