การประชุมวิชาการ
Smart Pharmacist “Update on pharmacotherapy for non-communicable disease (NCDs)
ชื่อการประชุม Smart Pharmacist “Update on pharmacotherapy for non-communicable disease (NCDs)
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-001-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมคิงส์คาลสตาฟ ชั้น3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 26 -27 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบคุมองค์การอนามัยโลก(WHO) เล็งเห็นว่ากลุ่มโรค NCDs นั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีสถิติผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง ปัจจุบันภาครัฐได้สูยเสียค่าช้าจ่ายด้านสุขภาพเฉลี่ยนคนละ 6286 บาท หรือประมาณ 4 แสนล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งนี้วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ถือเป็นหนึ่งวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบบริการทางสุขภาพโดยปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยในด้านการใช้ยา ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ในโรงพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร ดังนั้นการปฏิบัติงานของเภสัชกรให้มีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเภสัชกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรค NCDs และเพื่อให้เภสัชกรที่เข้าประชุมได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- สมัคร ตั้งเเต่วันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พศ.2563 ค่าสมัคร 600 บาท - สมัคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม พศ.2563 ค่าสมัคร 850 บาท การชำระเงิน ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 592 - 200 - 5557 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต