การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-015-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 13 -14 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่กำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ ระดับอำเภอและระดับจังหวัดในจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยผลักดันงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพลงสู่ระดับอำเภอ เพื่อให้ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคมีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พันธกิจที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคที่กำกับดูแล ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตลอดจน
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในการกำกับดูแล ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ประกอบการขออนุญาตใหม่ (pre-marketing) การตรวจเฝ้าระวังหลังอนุญาต (post-marketing) การดำเนินเรื่องร้องเรียน และการดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักงาน เจ้าหน้าที่และตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับในการกำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับในการกำกับดูแลงานคุ้มครอง
2. เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
คำสำคัญ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ