การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง Disruptive Technology in Health Care ; Change before extinct เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เภสัชฯ ต้องปรับตัว
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง Disruptive Technology in Health Care ; Change before extinct เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เภสัชฯ ต้องปรับตัว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-005-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องสุนาลินี นิโครธานนท์ (5201) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 20 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นว่าเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live long learning) เป็นสิ่งที่เภสัชกรพึงมี และไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนภายใต้หลักสูตรปริญญาบัตรเท่านั้น จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และถือเป็นบทบาทหลักในการเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนด้านวิชาการ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆให้กับเภสัชกรแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างคณะกับศิษย์เก่า และให้ศิษย์เก่าได้มีความผูกพันกับคณะเภสัชศาสตร์มากขึ้นอีกด้วย ในปี 2563 นี้ ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดหัวข้องานประชุมคือ Disruptive Technology in Health Care ; Change before extinct เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เภสัชต้องปรับตัว โดยจัดในระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 2563 เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ได้เตรียมพร้อมต่อนโยบายของประเทศและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากทุกวันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมและยาใหม่ที่เกิดมีมากขึ้น การพัฒนาซึ่งนวัตกรรมทางสุขภาพซึ่งจะมีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง และการดูแลสุขภาพในยุค 4.0 การเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ด้านการทำธุรกิจ online ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรต้องรู้เพื่ออยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยหวังว่าเภสัชกรที่เข้าอบรมจะนำเอาความรู้และแรงบันดาลใจไปพัฒนางานของหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการพัฒนางานของตนเอง หรือองค์กรต่อไป
2. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรในประเทศ
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ภายในคณะฯ และส่งเสริมความรู้ให้กับแหล่งฝึก
คำสำคัญ
Disruptive Technology /Health Care
วิธีสมัครการประชุม
http://regist.pharmacy.psu.ac.th/conference2563/index.php