การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารคลังยาด้วยโปรแกรม INVC
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารคลังยาด้วยโปรแกรม INVC
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-004-02-2563
สถานที่จัดการประชุม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
วันที่จัดการประชุม 19 -21 ก.พ. 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารคลังยานับเป็นสิ่งจำเป็นในยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่มีสภาวการณ์แวดล้อมปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ทันสมัย มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความสามารถในการจัดระบบการเข้าถึงพร้อมทั้งใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้การตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วเพื่อให้สามารถวิเคราะห์หรือจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก (Big Data) อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนยาในภาพรวมของประเทศไทยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสุขภาพในเรื่องยาสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด โปรแกรม INVC เป็นผลงานการพัฒนาของกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ สำนักบริหารการสาธารณสุขได้มีนโยบายเผยแพร่ให้โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขใช้แทนโปรแกรม INV DOS ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน การนำโปรแกรม INVC มาใช้จะสามารถส่งชุดข้อมูลมาตรฐาน (Dataset) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ DMSIC เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของโรงพยาบาลต่างๆทั้งในและนอกเขตบริการสุขภาพได้ พร้อมทั้งยังมีระบบติดตามและประเมินผลการบริหารยาและเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมกำกับให้เป็นไปตามทิศทางของนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพังงามีระบบสารสนเทศด้านการบริหารคลังยาที่มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจด้านการบริหารคลังด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
๓. พัฒนาศักยภาพในการสร้างเครือข่ายการบริหารคลังยาที่เกื้อกูลภายในจังหวัด
คำสำคัญ
โปรแกรม INVC, การบริหารคลังยา, การพัฒนาระบบสารสนเทศ