การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2563
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-001-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดกล้ามเนือและข้อ เป็นอาการที่พบบ่อยมาก ที่ผู้ป่วยมาที่ร้านขายยา ซึ่งยาที่ใช้สําหรับบรรเทาปวด ในร้านขายยา มีมากมาย หลายชนิด และ ยา แต่ละชนิด มีหลายชื่อการค้างยาบางตัวมียารวมทั บรรเทาปวดหลายตัวผสมอยู่แต่ัmild analgesic เช่นacetaminophen หรือparacetamol moderate

analgesic อาทิ ยาบรรเทาปวดกลุ่มclassical NSAIDs เช่นIbuprofen, Naproxen, Mefenamic acid กลุ่ม COXIBs เช่นetoricoxib, celecoxib ยาคลายกล้ามเนือ(Muscle Relaxant) เช่นtolperisone, orphenadrine โดยที่ยาบรรเทาปวด เหล่านี้มีคุณสมบัติในการบรรเทาปวด รวมทั้งอาการไม่พึงประสงค์ ที่แตกต่างกัน

ดังน้เภสัชกรผู้ปฏิบัติการในร้านขายยา จําเป็นต้องมีองค์ความรู้ ในการประเมินระดับความปวดของ

ผู้ป่ วย ทําให้สามารถเลือกใช้ยาบรรเทาปวด หรือ การให้ยาบรรเทาปวดงรูปแบบรับประทานร่วมทั หรือ รูปแบบอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่ วย เพื่อ ให้ผู้ป่ วยหาย จากอาการปวด ป้องกันการเก drug interaction กับยาประจําที่ผู้ป่วยรับประทานหรือโรคที่ผู้ป่วยเป็นรวมถึงป้องกันการแพ้ยาซํหาก

ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา โดยเฉพาะยากลุ่มNSAIDsที่มักพบแพ้ค่อนข้างบ่อย
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรเภสัชกรผู้ปฏิบัติการในร้านขายยา ในด้าน

1.สามารถประเมินผู้ป่วยที่มีอาการปวดก้และกล้ามเนื้อข้อ

2.สามารถเลือกจ่ายยาบรรเทาปวดได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะผุ้ป่วย

3.ทราบถึงประสิทธิภาพทางคลินิกของยา NSAIDs, Plai และ Capsaicin
คำสำคัญ