การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2563 เรื่อง The Art and Sciences of Powerful Presentation
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2563 เรื่อง The Art and Sciences of Powerful Presentation
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-020-04-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ สถานที่ในจังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 22 -24 เมษายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การก้าวไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศระดับนานาชาติในวิชาชีพนั้น ทักษะในการติดต่อสื่อสารด้านการพูด และการโต้ตอบแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและองค์กรต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ การเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลัง ตลอดจนการตระหนักถึงมารยาทสากลที่ดีในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ในยุคดิจิทอลที่เต็มไปด้วยข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายและหลากหลาย การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับข้อมูล ซึ่งสื่อการนำเสนอในรูปแบบประยุกต์ด้วย Infographic กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการใช้รูปภาพสื่อแทนข้อมูลหรือความคิดที่ซับซ้อน โดยการนำความรู้ต่าง ๆ มาสื่อสารในรูปแบบกราฟิกที่นอกจากจะดูสวยงามน่าสนใจติดตาม ยังสามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับสารซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของผู้สื่อสารและองค์กรที่นำเสนอข้อมูล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการ ตลอดจนมรรยาทสากลของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้นำเสนอในรูปแบบประยุกต์ด้วย Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสารและการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานวิชาชีพด้วยความมั่นใจต่อไป
คำสำคัญ
Art and Sciences, Powerful Presentation
วิธีสมัครการประชุม
Online