การประชุมวิชาการ
Cannabis and Herbal Health Products; Turn Chaos to Opportunities
ชื่อการประชุม Cannabis and Herbal Health Products; Turn Chaos to Opportunities
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-002-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 03 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
งานจัดแสดงนิทรรศการ CPhI South East Asia 2020 เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยได้รับการตอบรับและความพึงพอใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ภายในงาน CPhI จะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการพัฒนายา เทคโนโลยี เครื่องจักร วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาวงการยาให้ก้าวหน้า
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญในเรื่ององค์ความรู้ ความเข้าใจของสมาชิกเภสัชกร จึงได้ร่วมมือกับผู้จัดงาน CPhI 2020 เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการ มุ่งเน้นการให้ความรู้ และส้รางความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ และกฎหมายต่างๆ งานประชุมวิชาการ โดยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2563 กับหัวข้อ “Cannabis anf Herbal Health Products; Turn Chaos to Opportunities” เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานณการณปัจจุบัน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง งานวิจีย การผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชา การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวกับสมุนไพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกรณีศึกษาต่างๆกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความรู้ และบทบาทในการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจชองประเทศไทย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชา งานวิจัย และการควบคุมคุณภาพ
2 เพื่อให้ผ้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.สมุนไพรไทย และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ฉบับ พ.ศ.2562
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจปละสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ กับสถานการณ์จริง
คำสำคัญ
Update on Cannabis for Medical and other applications in Thailand , Update พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th