การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง "Updated Requirements from Drug Bureau"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง "Updated Requirements from Drug Bureau"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-001-03-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงเเรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 03 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และผู้สนใจ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปี 2563 สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้วางแผนปรับทิศทางการทำงาน และกำหนดแนวทางกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนดังกล่าวที่จะมีผลต่อการทำงานของสมาชิก จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Updated Requirements from Drug Bureau” ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักยา และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกได้ทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
ผู้ร่วมเข้าประชุม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) ทิศทางการทำงานของสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน
2) ข้อมูลประกาศและหลักเกณฑ์ใหม่ เกี่ยวกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน
3) ข้อมูลที่ทันสถานการณ์ สำหรับ GMP Clearance, electronic submission
คำสำคัญ
Drug Registration fee , GMP Clearance, Pharmacopeia, electronic submission
วิธีสมัครการประชุม
ผ่าน website rapatregistration.com