การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-002-01-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 15 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 120 คน โดยประมาณ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อกลางในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลกทั้งที่มีผู้ประกอบการเป็นเภสัชกร และไม่เป็นเภสัชกรมีจำนวนทั้งสิ้น 244 ร้าน โดยชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีให้กับสมาชิกต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 16 ปี มาแล้ว
อนึ่งนับตั้งแต่ในปี 2560 ชมรมร้านขายยาพิษณุโลก ได้ตอบสนองนโยบายของสภาเภสัชกรรมในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยริเริ่มจัดการประชุมวิชาการเพื่อการสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกรที่ทำงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีคณะทำงานของชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลกเป็นทีมประสานงาน และได้จัดการประชุมเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2560 มีเภสัชกรเข้าร่วมการประชุมจำนน 123 คน โดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมมีความหลากหลายต่างสาขาวิชาชีพ อาทิเช่นเภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานอื่น ๆ เภสัชกรสูงอายุ เภสัชกรที่ประกอบอาชีพอื่น รวมถึงกลุ่มผู้เสนอขายยาซึ่งเป็นกลุ่มเภสัชกรที่มีโอกาสเข้าร่วมปะชุมวิชาการน้อย
จึงนับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรที่ไม่สะดวก หรือไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
ในปี 2563 นี้ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรอีกครั้งเป็นครั้งที่ 4 ในเดือนมีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยการประชุมวิชาการปี 2563 นี้ ได้กำหนดหัวข้อการอบรมจำนวน 5 เรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวโน้มการใช้ยาและการดูแลสุขภาพที่ประชาชนมีความนิยมมากขึ้น โดยดำเนินการจัดการอบรมไปในคราวเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมฯ ใน วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทยา และร่วมงานเลี้ยงอันเป็นการพบปะในวงกว้างนำสู่การสร้างเครือข่ายเภสัชกรที่เข้มแข็ง
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของการจัดประชุมวิชาการ ผู้จัดจึงส่งรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรมทั้ง 5 เรื่อง ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พิจารณารับรองโครงการประชุมวิชาการเพื่อการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ในครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดของหัวข้อการอบรมทางวิชาการดังที่แสดงในเอกสารประกอบการตรวจสอบเพื่อการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิต


วัตถุประสงค์
1.ทบทวน สร้างเสริมความรู้และทักษะ ของเภสัชกรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติวิชาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความเจ็บป่วย และสภาวะสุขภาพที่พบบ่อย
2.อำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรที่ไม่สะดวก ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
คำสำคัญ
การจัดการกับสภาวะปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เภสัชกรหญิงพรพรรณ โพธิลิ้มธนา โทร 086 7359318