การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 “Smart Dispensing in the AI Era: Challenges for Hospital Pharmacist”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 “Smart Dispensing in the AI Era: Challenges for Hospital Pharmacist”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-004-05-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 20 -22 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน มีการนำ Artificial Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นโอกาสให้เภสัชกรโรงพยาบาลได้แสดงบทบาทของงานวิชาชีพมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะการส่งมอบยาแบบ “Smart and Effective” ที่ทำให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลที่ได้รับจาก AI และตัวเภสัชกรโรงพยาบาลได้ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 นี้ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลจึงจัดงานประชุมในหัวข้อ “Smart Dispensing in the AI Era: Challenges for Hospital Pharmacist” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้สมาชิกเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรผู้สนใจ ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพในยุค AI และนำเสนอองค์ความรู้และประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดรูปแบบการส่งมอบยาตามแนวทางการปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในโรงพยาบาลทุกระดับ ได้แก่ โรคเอดส์ วัณโรค โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด การรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด โรคหัวใจล้มเหลว) โรคไตเรื้อรัง โรคระบบประสาท และการใช้ยาในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้ถึงแนวทางการส่งมอบยาผู้ป่วยโรคดังกล่าวด้วยการให้ข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อป้องกันหรือลดปัญหาจากการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. ได้รับทราบถึงผลกระทบจากการนำ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพ
2. ได้เรียนรู้แนวคิดในการการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยเฉพาะองค์ความรู้สำคัญสำหรับการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ที่พบบ่อย เพื่อช่วยป้องกันหรือลดปัญหาจากการใช้ยา
3. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
4. มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
คำสำคัญ
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี, Annaul Meeting, Smart Dispensing in the AI Era , งานประชุมใหญ่