การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง Precision Medicine from Research to clinical and health care system implementation
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง Precision Medicine from Research to clinical and health care system implementation
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-016-05-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 20 -22 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน พัฒนาการทางวิชาการในด้านต่าง ๆ มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการด้าน เภสัชวิทยามีความหลากหลายและมีจำนวนมากขึ้น ด้วยองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับความก้าวหน้าในด้านการตรวจวินิจฉัย หรือรักษาผู้ป่วยโดยให้เทคโนโลยีทางอณูพันธุศาสตร์ ทำให้สามารถพยากรณ์โรคหรือเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการรักษาใหม่ที่มีความแม่นยำ และเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเภสัชวิทยาและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องติดตามวิทยาการเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการต่อยอดงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาประเทศ
ภาคเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยจึงจัดการประชุมวิชาการเภสัชวิทยาประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักเภสัชวิทยา บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้ติดตามความรู้และผลงานวิจัยใหม่ ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยทางเภสัชวิทยาจากหลากหลายสถาบัน นำมาสู่ความร่วมมือการวิจัย การเรียนการสอน เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์แม่นยำต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ และผลงานวิจัยด้านเภสัชวิทยา
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
คำสำคัญ
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย, Precision Medicine
วิธีสมัครการประชุม
Online