การประชุมวิชาการ
Clinical Point and Problem solution in terms of integrations
ชื่อการประชุม Clinical Point and Problem solution in terms of integrations
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-005-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 16 -17 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกำหนดเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบยา ทั้งด้านการใช้ยาในผู้ป่วย การคัดเลือกยา และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
ปัจจุบันมีหลายเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ของการให้ยาทางหลอดเลือดดำหลายรายการในผู้ป่วยวิกฤติ ปัญหาการผลิตยาที่ไม่ได้คุณภาพ ปัญหาด้านการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล (เช่น ยาชีววัตถุคล้ายคลึง) และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว นโยบายด้านสุขภาพใหม่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น จำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดการระบบยา ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงจัดงานประชุมวิชาการให้ผู้เข้าร่วมประชุม นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขประเด็นปัญหาหรือปฏิบัติตามนโยบายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. website คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยสยาม ตามลิงค์ https://pharmacy.siam.edu/ 2. website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ http://ccpe.pharmacycouncil.org