การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำหลักกฎหมายปกครองมาใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยยา ปีงบประมาณ 2563
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำหลักกฎหมายปกครองมาใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยยา ปีงบประมาณ 2563
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-009-03-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแคนทารีย์ เบย์ ระยอง
วันที่จัดการประชุม 09 -11 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กฎหมายปกครอง จัดเป็นกฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับเอกชน โดยวางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองของรัฐ หรือที่เรียกว่า “การจัดระเบียบราชการบริหาร” และวางระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมของฝ่ายปกครอง เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน มีการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และวางหลักว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นองค์กรของรัฐกับประชาชนไว้ด้วย เพื่อพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของฝ่ายปกครองอยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดเป็นองค์การคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีกฎหมายเฉพาะในรูปของพระราชบัญญัติ เป็นแม่บทกำหนดบทบาทหน้าที่และเป็นเครื่องมือในการดำเนินมาตรการทางกฎหมาย มีกองยาเป็นหน่วยงานในสังกัดระดับกอง และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงมีเภสัชกร ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่จะต้องปฏิบัติงาน หรือดำเนินกิจกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามหลักวิชาการและตามที่กฎหมายว่าด้วยยากำหนดไว้ ไม่ใช้อำนาจในลักษณะเกินเลยต่อความจำเป็น ตามหลักการของกฎหมายปกครอง
กองยา จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเฉพาะกองยา และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายปกครอง จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำหลักกฎหมายปกครองมาใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยยา ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายปกครอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้เรื่องกฎหมายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมาย
คำสำคัญ