การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน โดยไม่ใช้ยา” “Non-Medical Prevention and Management of Diabetes Mellitus”
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน โดยไม่ใช้ยา” “Non-Medical Prevention and Management of Diabetes Mellitus”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-014-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 15 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวาน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ จำนวน 240 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเป็นระยะเวลา 54 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการจัดการโรคเบาหวานอย่างครบวงจรและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การดำเนินงานที่ผ่านมา สมาคมได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และในปีนี้จึงจัดอบรมวิชาการโดยเน้นเนื้อหาทางวิชาการดังนี้.-
1. Pre diabetes : Prevention and management (ภาวะก่อนเบาหวาน : การป้องกันและรักษา)
2. รูปแบบใหม่ของการรับประทานอาหาร (IF, คีโต, etc.) ได้ประโยชน์หรือไม่สำหรับผู้เป็นเบาหวาน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกในปีต่อๆ ไป อันจะนำไปสู่การป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเบาหวานแก่ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลกในครั้งต่อไป

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดการสมัครและอัตราค่าลงทะเบียน : ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 500 บาท สมาชิกสมาคมฯ ฟรี การชำระเงิน: โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-4-35751-9 การส่งหลักฐานการโอนเงิน: สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร การแนบหลักฐานออนไลน์ให้คลิกที่ปุ่ม แจ้งชำระเงิน ในหน้าลงทะเบียน เพื่อทำการแนบหลักฐาน กรณีไม่สามารถแนบออไนลน์ ให้ส่งทาง E-mail : info@dmthai.org เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม * มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติดังนี้ * 1. งดการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม กรณีที่มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก 2. ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมงาน ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 3. ควรเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน อย่างน้อย 1 เมตร 4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และในเวลาก่อน-หลังประชุม