การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน โดยไม่ใช้ยา” “Non-Medical Prevention and Management of Diabetes Mellitus”
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน โดยไม่ใช้ยา” “Non-Medical Prevention and Management of Diabetes Mellitus”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-014-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 15 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวาน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ จำนวน 240 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเป็นระยะเวลา 54 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการจัดการโรคเบาหวานอย่างครบวงจรและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การดำเนินงานที่ผ่านมา สมาคมได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และในปีนี้จึงจัดอบรมวิชาการโดยเน้นเนื้อหาทางวิชาการดังนี้.-
1. Pre diabetes : Prevention and management (ภาวะก่อนเบาหวาน : การป้องกันและรักษา)
2. รูปแบบใหม่ของการรับประทานอาหาร (IF, คีโต, etc.) ได้ประโยชน์หรือไม่สำหรับผู้เป็นเบาหวาน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกในปีต่อๆ ไป อันจะนำไปสู่การป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเบาหวานแก่ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลกในครั้งต่อไป

คำสำคัญ