การประชุมวิชาการ
โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมจากผลวิจัย
ชื่อการประชุม โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมจากผลวิจัย
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-008-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อาาร 7 ชั้น 6
วันที่จัดการประชุม 02 -05 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัยในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 24 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่วิจัยในประเทศให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน และสากล
คำสำคัญ