การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ด้านยาสัตว์ เรื่อง การใช้ยาในสัตว์และแนวทางารประเมินเอกสารทางวิชาการของยาสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อการใช้ยาแก้ปวดในสัตว์เลี้ยง และ แนวโน้มการใช้ยาในการควบคุมและรักษาโรคในสุกร
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ด้านยาสัตว์ เรื่อง การใช้ยาในสัตว์และแนวทางารประเมินเอกสารทางวิชาการของยาสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อการใช้ยาแก้ปวดในสัตว์เลี้ยง และ แนวโน้มการใช้ยาในการควบคุมและรักษาโรคในสุกร
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-006-03-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 25 -03 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ ลูกจ้างเหมา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านยาสัตว์ จำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ