การประชุมวิชาการ
Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020
ชื่อการประชุม Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-003-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม รร.นารายณ์
วันที่จัดการประชุม 25 -27 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) เป็นแนวทางของวิชาชีพที่กำลังได้รับความสนใจจากเภสัชกรโรงพยาบาล และ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่แน่ชัดในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลต่าง ๆ ขณะเดียวกันกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (CoP HATHAI) ได้เห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพื้นฐานที่เป็นสาเหตุของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และโรคที่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศตาม Service Plan ซึ่งการให้บริบาลทางเภสัชกรรมจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น การประชุมวิชาการ เรื่อง Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020 จึงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และเพิ่มทักษะแก่เภสัชกรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยโครงการประชุมวิชาการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (CoP HATHAI) และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
HATHAI ,Cardiovascular