การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายการดำเนินงานกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยาและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านขายยาในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยรับยาเดิม
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายการดำเนินงานกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยาและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านขายยาในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยรับยาเดิม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-004-02-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง, กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 27 -28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ