การประชุมวิชาการ
โครงการ 3rd Regional Thai Neurology Network Meeting & 22th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2020
ชื่อการประชุม โครงการ 3rd Regional Thai Neurology Network Meeting & 22th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2020
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-015-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรกาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 19 -21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ กลวิธี และทักษะพื้นฐานสำคัญด้านการบริบาลผู้ป่วยทางต้านระบบประสาทวิทยา รวมถึงทักษะการ วินิจฉัยโรค ที่รวดเร็ว และถูกต้อง อย่างแม่นยำ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการในด้านต่าง ๆ จากหลายสาขา วิชาชีพ ชี้งเป็นการรวมแนวคิดและวิธีการของศาสตร์และศิลป็ แต่ละสาขาวิชาที่เป็นสมรรถนะเฉพาะด้าน เป็นการบุรฌาการองค์แบบองค์รวม นอก จากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนการเริยนรู้ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม คันจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุฌค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน้ได้ มากยิ่งขึ้นในการรักษาผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่สำคัญต่างๆ ให้แพทย์สมาชิกและ แพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในวิชาการ ทางการแพทย์ได้
2. เพื่อเป็นเวทีระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง นักวิจัย และบุคลากรเกี่ยวข้อง ด้านประสาทวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ
Neurology, Neuroscience, Network Meeting
วิธีสมัครการประชุม
Email