การประชุมวิชาการ
โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 Menopause Academic Conference 2020 เรื่อง “Standards & Innovations in Menopause”
ชื่อการประชุม โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 Menopause Academic Conference 2020 เรื่อง “Standards & Innovations in Menopause”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-015-03-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 05 -07 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย สูตินรีแพทย์, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เภสัชกร, พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ประมาณ 350 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย และกลุ่มเครือข่าย Menopause Academic Conference (MAC) อันประกอบด้วย คณาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาประจำปี ครั้งที่ 16 Menopause Academic Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Standards & Innovations in Menopause” ปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสตรีวัยหมดระดูมีความ ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งพัฒนาเป็น Menopausal medicine ในขณะนี้ความหลากหลายและซับซ้อนของข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการศึกษาที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based) ที่มีรายงานอย่างมากมายต่อเนื่อง ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการอบรมทางวิชาการเพื่อให้ผู้สนใจงานด้านนี้ มีโอกาสติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี สามารถนำไปใช้และประยุกต์ใช้ในการดูแลสตรีวัยหมดระดูได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องและทันสมัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีความโดดเด่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
2. เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์ งานวิจัย และสาธารณสุข แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
3. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเทคนิคใหม่ในการรักษาพยาบาล และผลงานวิจัยระหว่างแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขจากสถาบันอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความรู้ให้แก่สูตินรีแพทย์, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้โดยอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
5. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน
คำสำคัญ