การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมของสารให้ความขาว (Whitening Agent) ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง สำหรับเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Visible Progress in Reducing Hyperpigmentation from Pigmentation Research to Dermocosmetic Innovovation)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมของสารให้ความขาว (Whitening Agent) ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง สำหรับเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Visible Progress in Reducing Hyperpigmentation from Pigmentation Research to Dermocosmetic Innovovation)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-011-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 02 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหา ฝ้า กระ จุดด่างดำ หรือรอยดำหลังผิวหนังอักเสบ (Post-inflammatory Hyperpigmentation) คือ ภาวะที่ผิวมีเม็ดสีเข้มกว่าปกติแต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อผิว สาเหตุการเกิดแบ่งออกได้หลายปัจจัย เช่น ผิวหนังที่สัมผัสแสงแดดเป็นประจำ เพศ อายุ และปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ทำให้เกิดฝ้า กระ จุดด่างดำบนใบหน้าและมือ ก่อให้เกิดความกังวลใจ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านสังคม จิตใจและคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยและอาจนำมาสู่โรคหรือความผิดปกติของระบบร่างกายส่วนอื่นๆ ได้
ปัญหาผิวหนัง เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่พบได้บ่อยมากในร้านยา ถือเป็นบทบาทและความท้าทายของเภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยาในฐานะผู้ให้การรักษา แนะนำการดูแลอาการ การปฏิบัติตัว
ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วย หากเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรค รวมถึงหลักการรักษา
การเลือกใช้และแนะนำผลิตภัณฑ์เวชสำอางถูกต้องแก่ผู้ป่วย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยของเภสัชกรในร้านยา ส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มารับบริการในร้านยาดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากหลักการและเหตุผลดังที่กล่าว ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จึงได้ร่วมกับบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมของสาร
ให้ความขาว (Whitening Agent) ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง สำหรับเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Visible Progress in Reducing Hyperpigmentation from Pigmentation Research to Dermocosmetic Innovovation) เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลทางวิชาการการดูแลรักษาปัญหาผิวหนังที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะการรักษาฝ้า กระ จุดด่างดำ หรือรอยดำหลังผิวหนังอักเสบ (Post-inflammatory Hyperpigmentation) ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกร/ผู้เข้าประชุมฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวที่พบบ่อยในร้านยา มีความรู้ เรื่อง ภาวะ Hyperpigmentation
2. เพื่อให้เภสัชกร/ผู้เข้าประชุมฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวที่พบบ่อยในร้านยา มีความเข้าใจกลไกสารให้ความขาว ( Whitening agent ) ส่วนประกอบและเทคโนโลยีทันสมัยในการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอาง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและเภสัชกร/ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาผิวในร้านยา
4. เพื่อเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของร้านยายุคใหม่ ตามหลัก GPP
คำสำคัญ
Whitening Agent