การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial Stewardship Program; ASP)” สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial Stewardship Program; ASP)” สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-003-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมโนรา (อาคาร 7 ชั้น 7)
วันที่จัดการประชุม 04 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ