การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 21
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 21
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-2-000-001-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 10 -13 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย 5,000
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โครงการประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) เป็นการประชุมที่สถาบันรับรองสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการอื่นๆ อีกทั้งเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถานพยาบาลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการประชุมวิชาการในปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 21 จัดภายใต้แนวคิด “Enhancing TRUST in Healthcare” ในช่วงวันที่ 10–13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและ
นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน
2.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
3.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
HA forum21
วิธีสมัครการประชุม
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน website 1.สมัครเข้าร่วมประชุมงาน HA National Forum ครั้งที่ 21 ที่เว็บไซต์ http://www.forumhai.com 2.การสมัครเข้าร่วมงาน กรณีให้ผู้ประสานงานรพ.สมัครให้ หรือสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกเลขคะแนนวิชาชีพของตนเอง (สำหรับวิชาชีพพยาบาลต้องกรอกหมายเลขสมาชิกด้วย) 3.พิมพ์เอกสารยืนยันการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย แจ้งการชำระเงินผ่านระบบ ที่เว็บ http://forumhai.com 4.ตรวจสอบ Email การยืนยันเข้าร่วมงาน โดยท่านสามารถเข้ามาพิมพ์เอกสารตอนรับ และบัตรเข้าร่วมงาน โดยสามารถพิมพ์ได้เพียง 1 ครั้ง ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้างานและ รับคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ 1.การลงทะเบียนเข้างานวันประชุม ให้เตรียมบัตรประชาชน บัตรประจำตัวแต่ละวิชาชีพ มายื่นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อสะสมคะแนน 2.การเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ สงวนสิทธิให้เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 21 เท่านั้น 3.รับเอกสารประกอบการประชุม และกระเป๋า