การประชุมวิชาการ
การการดูแลสุขภาพคนไข้ร้านยา และแนวทางปรับตัวกับ GPP
ชื่อการประชุม การการดูแลสุขภาพคนไข้ร้านยา และแนวทางปรับตัวกับ GPP
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-001-02-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Plaza Athene กรงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน การดูแลผู้ป่วยในร้านขายยาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาและให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้ที่มาใช้บริการ เนื่องด้วยมลภาวะทางอากาศปัจจุบันอาการภูมิแพ้ถือเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากขึ้นในร้านขายยา รวมถึงอาการไอและอาการปวดท้องเกร็ง ที่ยังเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยสุดอย่างสม่ำเสมอ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรประจำร้านขายยาต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาที่ทันสมัย และการปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการให้เป็นไปตามประกาศ GPP ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อเภสัชกรชุมชนเพื่อเกิดมาตรฐานที่ดีในการให้บริการ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เภสัชกร จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยได้อาการที่พบได้บ่อยดังกล่าว ได้แก่ โรคภูมิแพ้ อาการไอ และอาการปวดท้องเกร็ง รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยในร้านขายยา ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกรทุกท่านมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสามรถการพัฒนาร้านขายยาให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน GPP ในปี 2020 ที่จะมาถึง จึงได้จัดให้มีหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาร้านขายยาเข้ามาด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานร้านขายยาไปพร้อมกัน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการดูแลผู้ป่วย โรคภูมิแพ้ อาการไอ และอาการปวดท้องเกร็ง
4.2 เพื่อให้ผ้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการเลือกใช้ยารักษาอย่างเหมาะสม และปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
4.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน GPP เพื่อพัฒนาร้านขายยาของตนเอง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
E-mail : admin@pat.or.th รับเฉพาะสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมฯ (ด่วนจำนวนจำกัด)