การประชุมวิชาการ
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๓ [Pharmaceutical care in psychiatric patients]
ชื่อการประชุม การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๓ [Pharmaceutical care in psychiatric patients]
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-002-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 -20 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรจิตเวช
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ประสานงานหลัก คุณมาลินี ธนกิติวิรุฬ ติดต่อสอบถาม โทร 081-835-7115, 086-369-2628 โทรสาร 02-693-9869 email: malinee@mkt-etc.com