การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-019-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง ๙๐๑ สภาเภสัชกรรม ชั้น ๙ อาคารสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
วันที่จัดการประชุม 31 -02 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพอย่างน้อย 10 ปี (ทั้งนี้ ไม่นับรวมเวลาที่ลาศึกษาต่อ) และ ได้รับการคัดเลือกจาก วคบท. เข้ารับ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เป็นงานที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ร่วมกับทักษะในการบริหารจัดการและผสานกับองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆ อาทิ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรมและความคุ้มค่าจากการบริโภคยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ เพื่อให้เภสัชกรที่ทำงานด้านนี้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลระบบยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ ตั้งแต่การคัดเลือก การผลิตและนำเข้า การจัดหา การกระจายและการใช้อย่างสมเหตุผล รวมถึงการเฝ้าติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของประชาชน คำนึงถึงระบบบริการสุขภาพ มิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งระดับประเทศและสากล โดยสภาพความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องที่ซับซ้อนนี้ ต้องการความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อการแก้ไขปัญหา เภสัชกรต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ บ่มเพาะวิธีคิด วิธีค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับจากสังคม รวมทั้งการเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ วคบท.จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในระดับสูง ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะ ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพบนพื้นฐานของความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
(2) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการใช้บริการสุขภาพของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรมและคุ้มค่าในการบริโภค รวมทั้งร่วมสร้างเสริมศักยภาพของประชาชนในการคุ้มครองตนเองและชุมชน
(3) เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม โทร. 0819408083 e-mail: pornpan.soon@gmail.com