การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล (Professional Practice Seminar 2563)
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล (Professional Practice Seminar 2563)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-014-03-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 05 -06 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นศาสตร์และศิลป์ในการให้บริการทางเภสัชกรรมที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่ม อย่างครบถ้วน ทั้งผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยตั้งครรภ์ และผู้พิการทางกายและจิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาบนพื้นฐานของข้อมูล ที่ทันสมัย เภสัชกรมีหน้าที่ในการสืบค้น และวางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมทุก ด้าน รวมทั้งข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ อาการไม่พึงประสงค์ ความสะดวกของผู้ป่วยในการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามสั่งได้โดยง่าย และราคายาพอสมควรตามเศรษฐานะของผู้ป่วยนอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนในการให้ข้อมูลและการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและแก่บุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ โดยมีลักษณะการผสมผสานกิจกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรมต่างๆ เช่น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือโอสถกรรมานุบาล (pharmacovigilance) โอสถกรรมศาสตร์ หรือเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) การประเมินการใช้ยา (drug use evaluation) เภสัชสนเทศ (drug information) โภชนศาสตร์คลินิก (clinical nutrition) การติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือดและเภสัชจลนศาสตร์ (therapeutic drug monitoring and pharmacokinetics ) การให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย (patient counseling) การวิเคราะห์ ใบสั่งยา (prescription analysis) ตลอดจนงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care research)
ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง Professional Practice Seminar 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชบำบัดแก่เภสัชกรที่ทำหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยและร่วมทีมการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้และความชำนาญในสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะในด้านเภสัชบำบัด
2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลขอนแก่น, ศูนยหัวใจสิริกิติ์จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี, โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลหนองคาย, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา, โรงพยาบาลน้ำพอง, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลมัญจาคีรี, โรงพยาบาลภูเวียง และ โรงพยาบาลหนองเรือ
คำสำคัญ
บริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล, Professional Practice Seminar
วิธีสมัครการประชุม
Online