การประชุมวิชาการ
การควบคุมคุณภาพตำรับยาแผนไทย
ชื่อการประชุม การควบคุมคุณภาพตำรับยาแผนไทย
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-004-03-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 01 -02 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สถาบันการแพทย์แผนไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ