การประชุมวิชาการ
การควบคุมคุณภาพตำรับยาแผนไทย
ชื่อการประชุม การควบคุมคุณภาพตำรับยาแผนไทย
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-004-03-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 24 -25 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สถาบันการแพทย์แผนไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ/ผู้รับอนุญาต/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาสมุนไพร/ยาแผนไทย/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนั้น ด้วยการประกันคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาจากสมุนไพร เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมยาสมุนไพรภายในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพยาจากสมุนไพรที่ผลิตในประเทศแก่ผู้สั่งใช้ยาและประชาชน แผนงานดังกล่าวยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสุขการนำไปใช้ในระบบสุขภาพเพื่อเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำและเผยแพร่ตำรามาตรฐานตำรับยาแผนไทยเล่มที่ 1 สำหรับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของตำรับยาแผนไทย ดังนั้น สถาบันการแพทย์แผนไทยโดยกลุ่มงานตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรจึงได้ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2562 จากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อจัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมคุณภาพการผลิตยาแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร/ตำรับยาแพทย์แผนไทย/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับนำไปสู่การประกันคุณภาพ ตำรับยาแพทย์แผนไทยที่ผลิตในประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร/ตำรับยาแผนไทย/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสำคัญ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร