การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด( Roles of Pharmacist in Chemotherapy Treatment )
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด( Roles of Pharmacist in Chemotherapy Treatment )
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-012-03-2563
สถานที่จัดการประชุม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
วันที่จัดการประชุม 04 -07 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกลุ่มประเทศอาเซียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็งในโรงพยาบาล (ประเภท ข) จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 22 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายพัฒนา/สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศภูมิภาคอาเซียน อาเซียนบวกสาม บวกหก ให้เภสัชกรในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้นเภสัชกรโรงพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแล ควรจะมีความสามารถดาเนินการบริหารงานที่เกี่ยวกับยาเคมีบาบัด สาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การบริหารจัดการสถานที่เตรียมยา การวิเคราะห์การใบสั่งยาเคมีบาบัด เทคนิคการผสมยาเคมีบาบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบื้องต้น
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้เห็นความสาคัญของการที่บุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียนจะได้พัฒนาความรู้ เทคนิค ในการทางานและสร้างความเข้าใจร่วมกันให้มีแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นในปีงบประมาณ 2563 กาหนดจัดการประชุมวิชาการในภาคทฤษฎี ระยะเวลา 3 วัน ศึกษาดูงาน 1 วัน จานวนผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน มุ่งหวังเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงความรู้ด้านยาเคมีบาบัด การเตรียมยาและการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยา ทั้งในภาคทฤษฎีและได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติจริงกับตู้เตรียมยา จนสามารถนาเอาสิ่งที่ได้กลับไปพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรในกลุ่มประเทศอาเซียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาล มีองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา แบบแผนของยาเคมีบาบัด และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบาบัด
2.เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงาน และความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบาบัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการผสมยาเคมีบาบัด ฝึกเทคนิคและสร้างทักษะการผสมยาเคมีบาบัดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและปราศจากเชื้อ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง เว็ปไซต์ http://www.nci.go.th และกรอกใบสมัครเพื่อลงทะเบียนโดยสามารถส่งใบสมัครออนไลน์มาที่ E-mail : nci_pharmacy@hotmail.com