การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขององค์การอนามัยโลก สำหรับตัวยาสำคัญและเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป WHO prequalification GMP inspection technical updates of active ingredients and finished pharmaceutical
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขององค์การอนามัยโลก สำหรับตัวยาสำคัญและเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป WHO prequalification GMP inspection technical updates of active ingredients and finished pharmaceutical
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-013-02-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 11 -12 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้งในระดับนโยบายของภาครัฐและทุกภาคส่วนที่สนับสนุนส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยามีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ รวมทั้งการส่งเสริมการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญ สารช่วยต่างๆ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ประเทศไทยเข้มแข็งและยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การผลิตตัวยาสำคัญจนถึงเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์ได้ตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
การตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต จัดเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าตัวยาสำคัญ สารช่วยต่างๆ จนถึงเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป ได้ถูกผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการประกันคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรฐานสากล คือ ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
ในการนี้ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม และภาควิชาอาหารและเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) มาให้ความรู้ หลักการ และวิธีการตรวจประเมินเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประขุมมีความเข้าใจและระมัดระวังในกระบวนการผลิต เสริมสร้างความเข้าใจในหลักปฏิบัติที่เหมาะสม ในการตรวจประเมิน GMP ตาม WHO ทั้งตัวยาสำคัญและเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป และตัวยาสำคัญ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการการตรวจประเมิน GMP ตาม WHO สำหรับตัวยาสำคัญและเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่านละ 3,000 บาท - หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานในสาขาควบคุมคุณภาพและการผลิตยา แห่งละไม่เกิน 1 ท่าน จำนวนรวมไม่เกิน 20 ท่าน และจากคณะกรรมการอาหารและยา กองยา กองอาหาร กองยาสมุนไพรแผนไทย กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวนรวมไม่เกิน 20 ท่าน ตามเงื่อนไขของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย