การประชุมวิชาการ
การฝึกปฎิบัติงานหลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning ช่วงที่ 2
ชื่อการประชุม การฝึกปฎิบัติงานหลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning ช่วงที่ 2
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-018-04-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 20 -01 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 48 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม โทร. 0819408083 e-mail: pornpan.soon@gmail.com