การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม Pharmacotherapy and drug informatics
ชื่อการประชุม โครงการอบรม Pharmacotherapy and drug informatics
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-012-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ คง สุวรรณรัต ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 -28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลิศสิน
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ