การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการอายุรกรรม “ Crisis in Medicine: 3rd PAMI” โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2563
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการอายุรกรรม “ Crisis in Medicine: 3rd PAMI” โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-011-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
วันที่จัดการประชุม 27 -28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตมารับบริการในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มารับบริการเป็นผู้ป่วยในที่มีจำนวนมากกว่า ๑ ใน ๓ ของผู้ป่วยในทั้งหมดประกอบกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้มีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มงานอายุรกรรม จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมวิชาการประจำปี (PPK Annual meeting in Internal Medicine ครั้งที่ ๓) ในหัวข้อ “ Crisis in Medicine: 3rd PAMI” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ความรู้ทางเนื้อหาวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการรวบรวมประสบการณ์จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกระบบสาขาอายุรกรรม ในด้านการรักษาพยาบาลและตอบสนองงาน Service plan ส่งผลให้การรักษาดูแลผู้ป่วยได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นและวางแผนให้มีการดำเนินการจัดประชุมวิชาการอายุรกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแพทย์ศิษย์เก่า แพทย์ผู้เกษียณหรือแพทย์ที่ลาออกไปแล้ว เพื่อสร้างความสามัคคีและพัฒนางานด้านการแพทย์ของภาควิชาฯ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตไปใช้และพัฒนาการรักษาดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งวางแผนการพัฒนางานด้านวิชาการและการเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชน ซึ่งจะทำให้เป็นทีมนำด้านคลินิกอายุรกรรมภาควิชาอายุรศาสตร์แนวหน้าของประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤตให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ความคิดเห็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต
3. เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาชีพแพทย์และบุคลากรอายุรกรรมในเขตสุขภาพที่ ๖
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถเข้าไปสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://www.ppkhosp.go.th/ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบุศรา กิจพงศ์พาณิชย์ 093-3193389 , คุณสุภาพร เฉลิมพงษ์ 039-324648